Deze privacy verklaring, opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is van toepassing op alle persoonsgegevens en alle handmatige of geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens welke Dansvereniging DSG, hierna te noemen ‘de organisatie’, ten behoeve van haar [medewerkers, leden, vrijwilligers, donateurs ), hierna te noemen ‘betrokkene’, zelfstandig uitvoert.

In deze privacy verklaring staat beschreven welke categorieen persoonsgegevens van welke categorieen betrokkenen voor welke doeleinden door wie worden verwerkt, wie verantwoordelijkheid draagt en op welke wijze de rechtmatigheid van deze verwerkingen en de bescherming van de persoonsgegevens is geborgd.

Lees deze privacy verklaring aandachting door alvorens met uw akkoord de organisatie uitdrukkelijk toestemming te geven uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

1.    Verwerkingsverantwoordelijke

 

-     De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de rechtspersoon [Dansvereniging DSG, Jan Gijzenkade 305 D 2025MC Haarlem, 06-19168392, dansvereniging-dsg@kpnmail.nl, KvK inschrijving 40596509]

 

2.  Beginselen gegevensverwerkingen

 

De organisatie verplicht zich er als verwerkingsverantwoordelijke toe dat persoonsgegevens van betrokkene:

 

a)  worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;

 

b)  voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;

 

c)   toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

 

d)  juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren;

 

e)  worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is;

 

f)   door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.  Gegevensverwerkingen

 

De organisatie voert als verwerkingsverantwoordelijke zowel handmatige als geautomatiseerde gegevensverwerkingen van persoonsgegevens uit, uitsluitend ter ondersteuning van de door betrokkene met de organisatie overeengekomen diensten en/of producten:

 

a)  Arbeidsrelatie

b)  Lidmaatschap

c)   Vrijwillerswerk

d)  Sponsorschap

e)  Reclame

f)   Nieuwsbrieven

 

4.  Persoonsgegevens

 

De organisatie verwerkt ten behoeve van de onder punt 3 beschreven gegevensverwerkingen de volgende categorieen persoonsgegevens:

 

a)  Voornaam, achternaam, tussenvoegsel

b)  Telefoonnummer, emailadres

c)   Adres, woonplaats, postcode

d)  Geboortedatum, sekse ( i.v.m. indeling groepen )

e)  IBAN rekeningnummer, BIC (alleen indien sprake van automatische incasso en vergoedingen )

 

De organisatie verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt de organisatie geen gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon, over gezondheid of seksuele geaardheid. Dergelijke verwerkingen zijn verboden tenzij betrokkene de organisatie hiertoe nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

5.  Betrokkenen

 

De organisatie verwerkt de onder punt 4 beschreven persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening aan de volgende categorieen van betrokkenen:

 

a)  Medewerkers

b)  Vrijwilligers

c)   Leden

d)  Donateurs ( enkel bedrijfsgegevens )

 

6.  Verwerkers

 

De organisatie verstrekt van betrokkenen verkregen persoonsgegevens op basis van verwerkersovereenkomsten aan de volgende categorieën verwerkers:

 

a)  Vrijwilligers en medewerkers ( enkel de mobiele gegevens voor de betreffende groeps appen en voor en achternaam van het lid voor de absentielijsten ).

 

 

7.  Derden

 

De organisatie verstrekt persoonsgegevens aan andere partijen (derden),

a) indien een betrokkene nalatig is met betalen van de contributie                ( enkel aan een incassobureau ).

b) aan de ABNAMRO, enkel ten behoeve van automatische incasso.

c) indien dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

8.  Rechtmatigheid

 

a)  de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

 

9.  Maatregelen

 

De organisatie treft als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd gegevensbeveiliging te waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten:

 

a)  het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 

b)  het niet meer persoonsgegevens vastleggen dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking;

 

c)   het niet langer dan noodzakelijk bewaren van persoonsgegevens;

 

d)  een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

 

 

10.  Rechten

 

De organisatie respecteert en voorziet in de volgende rechten van betrokkene met betrekking tot van toepassing zijnde verwerkingen van persoonsgegevens:

 

a)  Inzage: Betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke inzage te verkrijgen over voor betrokkene van toepassing zijnde verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder informatie over de verwerkingsdoeleinden, rechtmatigheid van de bewerkingen, betrokken categorieën van persoonsgegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers, derden, opslagtermijnen en maatregelen gegevensbescherming;

 

b)  Rectificatie: Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken;

 

c)   Gegevenswissing: Betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen na beeïndiging lidmaatschap en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen zodra het lidmaatschap is beeïndigd;

 

d)  Bezwaar: Betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.  De verwerkings-verantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

 

Voor de uitvoering van een of meerdere van bovenstaande rechten neemt u contact op met de onder punt 1 vermelde verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris gegevensbescherming.

 

11.  Plichten

 

a)  Verantwoordingsplicht: verwerkingsverantwoordelijke treft en onderhoud passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat verwerking in overeenstemming met de wet wordt uitgevoerd;

 

b)  Kennisgevingsplicht: verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking;

 

c)   Geheimhoudingplicht: verwerkingsverantwoordelijke hanteert geheimhouding met betrekking tot persoonsgegevens die zij in het kader van een onder geheimhoudingsplicht vallende activiteit heeft verkregen;

 

d)  Meldingsplicht: verwerkingsverantwoordelijke documenteert en meld elk datalek welke zich in het kader van haar gegevensverwerkingen voor doet. Met deze documentatie moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen controleren of aan de meldingsplicht is voldaan.

 

12. Toestemming

Om lid te worden van de organisatie, vragen wij u voorafgaand aan het invullen en aanbieden van uw persoonsgegevens, vooraf aandachtig kennis te nemen van deze privacy verklaring. Met uw akkoord geeft u de organisatie uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

13. Contact

 

Voor contact met de organisatie over deze privacy verklaring kunt u gebruik maken van de onder punt 1 vermelde contactgegevens.

 

In het algemeen is de organisatie als volgt bereikbaar:

 

-     Telefoon                 : 06-19168392

 

-     Email                     : dansvereniging-dsg@kpnmail.nl